+31 654221063

Disclaimer

Algemeen

Joans-Flow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 78679907, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website https://www.joantjioe.com

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Werkingsfeer: deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in wleke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten door het af te sluiten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht: op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Apeldoorn bevoegde gewone rechter.

Exoneratieclausule: Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van welk aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Joantjioe.com streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Inhoud website > infomatie van derden, producten en diensten: de informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, naar persoonlijke inzichten en persoonlijke ervaringen van cliënten of geïnteresseerden en zijn zonder enige dwang, in overleg met- en zonder naam van de schrijver, uitsluitend geplaatst met toestemming van de schrijver of betrokkene. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

Joantjioe.com aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Joantjioe.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Joantjioe.com heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Quantum Hypnose, Releasing Mind Heart Body & Soul en Beyond Healing Masterclass te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Quantum Hypnose, Releasing Mind Heart Body & Soul en Beyond Healing Masterclass in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Joans-Flow / Joantjioe.com kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie. Op deze website is in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waarin deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wijze van citaat of voorbeeld en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aanspraakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

Wanneer Joantjioe.com hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Joantjioe.com de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Joantjioe.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Joantjioe.com niet geverifieerd. Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites/pagina’s, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Joantjioe.com heeft getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen, groepen, religies of andersdenkenden. Indien u meent dat daarin niet is geslaagd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Behandelingen zijn ontworpen ter ondersteuning en niet ter vervanging van reguliere medische gezondheidszorg.

Aan de berichtgevingen die Joantjioe.com publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: Mail@joantjioe.com